zoeken

Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier

Consumenten hebben een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven:

A. Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (HappyService GmbH, Thurn- und - Taxis Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland, tel.: 069 34871257, e-mail: fun@calaboards.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de ontbinding van deze overeenkomst, aan ons of aan CJD Erfurt, Donaustr. 2a, 99089, Erfurt terug te sturen of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Algemene opmerkingen

1) Vermijd a.u.b. beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Indien u niet meer over de originele verpakking beschikt, gelieve dan voor voldoende bescherming tegen transportschade te zorgen met een geschikte verpakking.
2) Stuur de goederen a.u.b. niet vrachtafhalend naar ons terug.
3) Er zij op gewezen dat de hierboven genoemde punten 1-2 geen voorwaarde zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Intrekkingsformulier

Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.

Naar

HappyService GmbH
Donderdag- en - Taxis Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Duitsland
E-mail: fun@calaboards.com

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen voor mededelingen op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 
© IT advocatenkantoor
 

DOCID: ##ITK-06cfaf4d67fe10444ad440dcc274d010##

Versie: 202112190102

CALA Boards - Voel de golven

0
    Winkelwagen
    Leeg winkelmandje